Conținutul proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire D.T.A.C.

I. Piese scrise

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale :
Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, făcându-se referiri la:
– amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;
– clima şi fenomenele naturale specifice;
– geologia şi seismicitatea;
– categoria de importanţă a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialităţi Descrierea lucrărilor de:
– arhitectură;
– structură;
– instalaţii;
– dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;
– amenajări exterioare şi sistematizare verticală.

2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea de autorizare:
– suprafeţele – construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;
– înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;
– volumul construcţiilor;
– procentul de ocupare a terenului – P.O.T;
– coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1.* Studiu geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a documentaţiei tehnice – D.T., în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, inclusiv în situaţiile prevăzute la art.7 alin. (21) şi (23) întocmite de verificatori atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aleşi de investitor.

2.5.3., 2.5.4. – abrogate

2.5.5.* Avizele şi acordurile privind asigurarea, branşarea şi racordarea la infrastructura edilitară, după caz, precum şi avizele, acordurile şi actele administrative specifice ale organismelor administraţiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz – Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Sănătăţii Publice, precum şi ale Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apărării, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerul Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii investiţiei, după caz, obţinute în prealabil de solicitant .

2.5.6.* Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata vecinătate – şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.

Piese desenate

1. Planuri generale

1.1.Plan de încadrare în teritoriu

– plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările : 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000 sau 1: 1 000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial 1.2.Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei
– plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la scările: 1: 2000, 1: 1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şimpublicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta :
* imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
* amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi ;
* cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/- 0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);
* denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;
* sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
* accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;
* planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii.
1.3.Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor – radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentarea cu apă şi canalizare.

2. Planşe pe specialităţi

2.1. Arhitectură

Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1 : 50 sau 1 : 100, după cum urmează:
– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor şi a suprafeţelor;
– planurile acoperişurilor – terasă sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;
– secţiuni caracteristice – în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă : cota + 0,00 , cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinate ale acoperişului, cotele la coamă şi la cornişe, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;
– toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;
– în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1 Planul fundaţiilor
Se redactează la scara 1:50 şi va releva:
– modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;
– măsurile de protejare a fundaţiilor, la care se alătură construcţiile proiectate.

2.2.2. Detalii de fundaţii

2.3. Instalaţii

2.3.1. Schemele instalaţiilor
Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate. 2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice
În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta: 2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Notă
* Punctele 2.5.1. , 2.5.5. , 2.5.6. nu sunt incluse în proiect deoarce intră în atribuțiile beneficiarului.